www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 137 คน
 สถิติเมื่อวาน 176 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2940 คน
78015 คน
1573834 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

ข่าว "ราชินี" พระราชทานโล่เกียรติคุณและรางวัลแก่อิหม่าม
15 ตุลาคม 2548

"ราชินี" พระราชทานโล่เกียรติคุณและรางวัลแก่อิหม่าม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ ผู้แทนโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ดีเด่นประจำปี 2548 พร้อมพระราชทานพระราชดำรัส การศึกษาวิชาการด้านศาสนามีความสำคัญ การที่คนเรามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประจำใจ เป็นสิ่งที่ดีมีคุณยิ่ง เพราะสาธุชนผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมในศาสนาอยู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั้นสงบร่มเย็น

วันที่ 15 ต.ค.48 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลงแทนพระองค์ พร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศาลาบุหลัน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำอิหม่ามจากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 25 คน และผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2548 จากจังหวัดปัตตานี กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง และตราด จำนวน 6 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล

สำหรับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มพระราชทานให้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อปี 2524 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดต่างๆ

ในโอกาสนี้ นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี และคณะรวม 45 คน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2548 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลจำนวน 30 คน ในโอกาสนี้ ข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 40 คน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลความว่า

"ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับการยกย่องว่ามีหลักธรรมคำสอนอันสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในส่วนที่เป็นบทบัญญัติทางศาสนาแท้ ๆ และส่วนที่เป็นบทบัญญัติทางระเบียบสังคม หลักธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้ ผู้นำในระดับต่าง ๆ ของศาสนาอิสลามอย่างเช่นท่านทั้งหลายนี้ เป็นผู้ศึกษาจนเข้าใจถ่องแท้ และนำมาแนะนำสั่งสอนผู้ศรัทธานับถือ ให้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แต่ละคนบรรลุถึงความสุขความเจริญในชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความผาสุกเป็นระเบียบ อันที่จริง บ้านเมืองของเรานี้ แม้จะประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ หลายภาษา หลายศาสนา แต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสงบตลอดมา เหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็ด้วยทุกคนต่างมีอิสรเสรีที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ ตามความศรัทธาเชื่อถือ และต่างก็นับถือยกย่องกันและกันเป็นอันดีว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งสิ้น พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัย ก็ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาทุกศาสนาโดยเสมอภาคเสมอมา ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศของเราจึงมีความเจริญมั่นคง และเกื้อกูลให้ประชาชนทุกคนทุกเชื้อชาติผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจและสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี ดังจะเห็นจากการที่ประเทศของเรา มีวัด มีมัสยิด มีโบสถ์คริสต์ โบสถ์พราหมณ์ อยู่ทั่วทุกแห่ง และบางแห่งก็อยู่ใกล้ชิดติดกัน เมืองไทยจึงเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศว่าเป็นเมืองแห่งอิสรเสรีในการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ของแต่ละศาสนา ข้าพเจ้าเองมีความเชื่ออย่างจริงใจว่าการที่คนเรามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประจำใจนั้น เป็นสิ่งที่ดีมีคุณยิ่ง เพราะสาธุชนผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมในศาสนา อยู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั้นสงบร่มเย็น มีแต่ความปรองดอง สร้างสรรค์ ความสุข ความเจริญ ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยร่มเย็น และความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ก็จะบังเกิดมีแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินอันเป็นที่อยู่อาศัย คือ ประเทศไทยของเรา ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาอย่างแน่นอน

ในส่วนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น หลายปีมานี้ได้พัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้การเรียนการสอน ทั้งวิชาศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพมีมาตรฐานดีเป็นที่ยอมรับ ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวย้ำกับทุกท่านว่า การศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทั้งด้านศาสนา มีความสำคัญมาก เพราะผู้ที่มีความรู้ในหลักวิชาดี และมีศีลธรรมอันงาม ย่อมสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพ และดำรงชีวิตอยู่ได้โดยมั่นคงสวัสดี ทั้งสามารถเผื่อแผ่ความดี ความเจริญให้เป็นประโยชน์ถึงส่วนรวมได้ด้วย จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันให้เข้มแข็ง หนักแน่น เพื่อให้การศึกษาในโรงเรียนของท่านซึ่งพัฒนามาด้วยดีแล้วนั้นได้เจริญรุดหน้าและบรรลุผลครบถ้วนตามเป้าหมาย

ในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคน มีความสุข ความเจริญและความมั่นคงปลอดภัยในที่ทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อจงทั่วกัน"

ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

         

1


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com