www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 334 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
354 คน
65241 คน
1689118 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
การดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน
ด้านวิทยุกระจายเสียง
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
 
          การศึกษาดูงานสื่อวิทยุกระจายเสียง ที่ RADIO BEIJING CORPORATION (RBC) ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พอสรุปผลได้ดังนี้
1.ด้านฮาร์ดแวร์
- สื่อวิทยุกระจายเสียงของจีน (RBC) มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการกระจายเสียงค่อนข้างมาก มีความทันสมัยทั้งห้องสตูดิโอ และระบบต่าง ๆ ที่แบ่งออกตามคลื่นความถี่ทั้งหมด 8 ช่องโดยเฉพาะการใช้ระบบการกระจายเสียงแบบ RADIO WEBCASTING ซึ่ง
เป็นการถ่ายทอดรายการทั้งภาพและเสียงในสตูดิโอ ผ่านทางเว็บไซด์ ซึ่งเป็นการนำระบบสื่อสารแบบใหม่มาเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ฟังมากขึ้น ขณะที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีเพียงระบบวิทยุทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ยังไม่มีการนำระบบ RADIO WEBCASTING มาใช้เพื่อเป็นบริการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ฟัง  
 2.ด้านซอฟแวร์
       - RBC มีระบบการจัดวางโครงสร้างองค์กรเป็นมาตรฐานในการทำงาน โดยแบ่งการบริหาร
       จัดการเป็นส่วนหารายได้ และช่องคลื่นความถี่วิทยุแต่ละช่องอย่างชัดเจน ตามกลุ่มเป้าหมาย
       ผู้ฟังเฉพาะ  เช่น  ช่องความถี่ด้านคมนาคม, ด้านดนตรีและศิลปะ, ด้านกีฬา, ด้านข้อมูล
       ข่าวสาร  และด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
       - RBC มีการจัดระบบการหารายได้จากการโฆษณาเพื่อเลี้ยงตัวเองของแต่ละช่องคลื่นความถี่
       โดยมีหน่วยงานที่เรียกว่า  ถนนโฆษณา  เป็นผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้าแยกตามรายประเภทของ
        สินค้า เช่น โฆษณาประเภทอาหาร ประเภทสุขภาพ เป็นต้น
- RBC มีการทำงานเชิงผสมผสาน ระหว่างการให้บริการสาธารณะกับประชาชน และการแสวงหารายได้จากการโฆษณาของคลื่นความถี่ต่าง ๆ  โดยมีคลื่นความถี่หลัก เป็นสถานี
กระจายเสียงที่เน้นให้บริการสาธารณะและข้อมูลข่าวสารในภาพรวม ซึ่งมีลักษณะคล้าย
คลื่นเอฟเอ็ม. 92.5 มฮ.ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แต่ไม่เน้นการหารายได้ ขณะที่ RBC มีทั้งการให้บริการสาธารณะและแสวงหารายได้อยู่ในวิทยุของตัวเองทั้ง 2 ส่วน
- RBC  มีหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นการเฉพาะ โดยการสำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อการประเมินผลการจัดรายการแต่ละกลุ่มเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  และนำมาพัฒนารายการ ตลอดจนบุคคลากร
 
* * * * * * * * * * *


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com