www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 553 คน
 สถิติเมื่อวาน 650 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5190 คน
26696 คน
1719140 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

                        
       ความเป็นมา  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา
          สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการส่งกระจายเสียงออกอากาศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยใช้ชื่อว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียง ปชส.หาดใหญ่” ส่งกระจายเสียงด้วยระบบF.M. โมโน กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ความถี่ 97 MHz เป็นเครื่องส่งยี่ห้อ RCA โดยขอยืมมาจาก         สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา มีที่ทำการและห้องส่งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ส่วนเครื่องส่งได้นำไปติดตั้งอยู่บนเขาคอหงส์ สถานที่เดียวกับเครื่องส่งโทรทัศน์ ช่อง10 หาดใหญ่
          ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องส่ง ระบบ F.M. สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ยี่ห้อง WILKNSON จึงได้คืนเครื่องส่ง RCA ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
          ในปี พ.ศ. 2519 สถานีวิทยุกระจายเสียง ปชส.หาดใหญ่ ได้เปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และเนื่องจากสถานีเป็นสถานีแม่ข่ายในการถ่ายทอดข่าวภาคบังคับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยระบบไมรโครเวฟ ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่าย ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล นอกจากนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานอื่นก็รับสัญญาณเสียงการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ด้วยเหตุนี้ กบว.ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ จึงได้อนุมัติให้เพิ่มกำลังส่งเป็น 10 กิโลวัตต์ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของการกระจายเสียง สามารถขยายรัศมีการรับฟังครอบคลุมพื้นที่ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
          เนื่องจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ไม่มีที่ทำการเป็นของตัวเอง ทำให้ถูกจำกัดในเรื่องงบประมาณ และบุคลากรไม่สามารถพัฒนาและขยายงาน ให้เจริญก้าวหน้าได้เท่าที่ควร เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคลากรและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในปี พ.ศ.2523 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา จึงได้วางแผนตั้งงบประมาณและจัดทำโครงการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ-ห้องส่ง และบ้านพักข้าราชการ แยกออกเป็นเอกเทศ จากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ไม่วสามารถขยายบริเวณออกไปได้อีกแล้ว ประกอบกับทางสถานีฯได้ทำโครงการขออนุมัติส่งกระจายเสียงด้วยระบบ     A.M. เพิ่มขึ้นอีกระบบหนึ่ง จึงได้ทำหนังสือขอใช้ที่ดินสาธารณะในจังหวัดสงขลา เพื่อก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2523 และได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา ทางไปเกาะยอ (สะพานติณสูลานนท์) ในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2524 สถานี ฯ ได้รับงบประมาณให้จัดซื้อเครื่องส่งระบบ F.M.สเตริโอ   มัลลิเพล็กซ์ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมครบชุด ในวงเงิน 2,000,000 บาท ได้ทดลองติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถออกอากาศ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2524 นับเป็นเครื่องส่งระบบF.M. เครื่องแรกที่มีกำลังส่งสูง 10 กิโลวัตต์ ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ติดตั้งในส่วนภูมิภาคและเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้พัฒนาเครื่องส่งที่มีกำลังส่งสูงตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับความถี่ได้เปลี่ยนจาก 97 MHz มาเป็น 90.5 MHz ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้จัดสรรความถี่ให้ใหม่ ทำให้การกระจายเสียงของสถานีขยายรัศมีการรับฟังครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้กว้างไกลกว่าเดิม สามารถรับฟังได้ชัดเจนในแถบชายแดนประเทศมาเลเซีย
          พร้อมกันนี้ สถานียังได้รับงบประมาณในวงเงิน 800,000 บาท ให้จัดสร้างเครื่องส่ง ระบบA.Mกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง เสาอากาศ 1 ต้น พร้อมสายดิน 120 เส้น ได้สร้างเสร็จสามารถทดลองออกอากาศเมื่อปี พ.ศ.2525 ความถี่ 855 KHz ต่อมากรมไปรษณีย์โทรเลขได้จัดสรรความถี่เป็น 1401 KHz เนื่องจากอยู่ในระหว่างการขอสถานที่และการก่อสร้างสถานี จึงยังมิได้ดำเนินการส่งกระจายเสียงเป็นทางการ เพียงแต่ทดลองเครื่องส่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ จนกระทั่งปีพ.ศ. 2529 การก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา จึงเสร็จเรียบร้อง มีอาคารที่ทำ การห้องส่ง บ้านพักข้าราชการ และสิ่งสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จำเป็น จึงได้ทำการย้ายห้องส่งระบบ F.M.จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 10 สงขลา ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ ไปดำเนินการออกอากาศ ณ อาคารสถานีแห่งใหม่ เมื่อเดือนเมษายน 2529  และได้ทำพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการ 
8888888888

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com