www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 317 คน
 สถิติเมื่อวาน 37 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
318 คน
65205 คน
1689082 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาการของสังคมโลก
โดย ไพฑูรย์ ศรีรอด
กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
 
1.คลื่นลูกที่ 1 ( The first wave )  สังคมเกษตร ปฏิวัติการเกษตร สังคม เกษตรกร การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช
 
2.คลื่นลุกที่ 2 ( The second wave ) สังคมอุตสาหกรรม กลางศตวรรษ ที่ 18 ปฏิวัติอุตสาหกรรมด้านเครื่องจักรปฏิวัติระบอบประชาธิปไตย ความเป็นรัฐชาติ โลกาภิวัตน์
 
3.คลื่นลูกที่ 3 (The third wave) สังคมแห่งข้อมูลหรือสังคมโลกาภิวัตน์ปฏิวัติอุตสาหกรรม (1950) ด้านเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์การปฏิวัติข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้โดยมีเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหัวขบวน การล่มสลายของรัสเซีย การขยายตัวของทุนนิยมและการค้าเสรี การจัดระเบียบโลกใหม่ การจัดการสมัยใหม่(สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร หรือ สังคมโลกาภิวัตน์)
 
4.คลื่นลูกที่ 4 (The forth wave )  “สังคมแห่งองค์ความรู้” ปัจจัยแห่งยุคคือความรู้ เครื่องมือแห่งยุคคือศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น Nanotechnology biotechnology , Pharmaceutical เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน อาจารย์เกรียงศักดิ์ได้ยกตัวอย่างว่าปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีประชากรเพียง 1%  เท่านั้นที่เป็นสังคมของคลื่นลูกที่ 1 ประชากรถึง 70 % นั้นอยู่ในคลื่นลูกที่ 4 และประชากรส่วนที่เหลืออยู่ในสังคมคลื่นลูกที่ 2 และ 3
 
เมื่อใดก็ตามที่แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ หันมาศึกษานามธรรมภายในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของจิตและเจตสิก เมื่อนั้นโลกจะเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่ง เป็นการปฏิวัติเข้าสู่คลื่นลูกที่สื่ออย่างรวดเร็ว การทะลุมิติ เหาะเหินเดินอากาศ ยืดหดเวลาหรือข้ามเวลา การหยั่งรู้ใจคน ฯลฯ จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา เฉกเช่นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เริ่มศึกษานามธรรมทางกายภาพ จนปฏิวัติโลกเข้าสู่คลื่นลูกที่สอง(อุตสาหกรรม)และคลื่นลูกที่สาม(เทคโนโลยี)ภายในเวลาไม่กี่ร้อยปี
 
นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์กันว่าจะเป็นคลื่นลูกที่ 4 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งมนุษย์ชาติต่อจากคลื่นลูกที่ 3 ด้วยเหตุผลที่ว่าเทคโนโลยีชีวภาพที่ถูกนำมาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อมวลมนุษย์ในอนาคต เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก
 
888888888
 
888888888
 

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com