www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 471 คน
 สถิติเมื่อวาน 650 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5108 คน
26614 คน
1719058 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

การบริหารงานแนวใหม่
โดย ไพฑูรย์ ศรีรอด
กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
 
สถานการณ์ในปัจจุบันท้ายทายทุกวิชาชีพ ดังนั้น ข้าราชการต้องเป็น Knowledge Worker เนื่องจากบริบททางสังคม มีความซับซ้อน ข้อมูลข่าวสารเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมีความหลากหลาย ทำให้เกิดปัญหาต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติมากมาย คนทำงานต้องก้าวทันยุคสมัย มีความรอบรู้หลากหลาย สามารถกำหนดประเด็นได้ถูกต้อง สร้างเนื้อหาได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การบริหารงานจะต้องรู้จักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)
 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ต้องคิดในเชิงสร้างสรรค์ โดยอยู่บนหลัก 4 ประการ คือ สันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และความยั่งยืน 
 
888888888

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com