www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5734 คน
21158 คน
1713602 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติราชการ
อาจารย์ สะอาด ตัณศุภผล
          นายสะอาด ตัณศุภผล รับราชการเมื่อ พ.ศ. 2496 ในตำแหน่ง เสมียน พนักงานกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลันธรรมศาสตร์ และได้เป็นประจำแผนกเมื่อพ.ศ. 2499 หลังจากกลับจากการศึกษาและดูงานจากประเทศอังกฤษ แล้วได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแผนก เมื่อพ.ศ. 2503 ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ และเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนแห่งนี้ ระหว่างทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายสะอาด ตัณศุภผล ได้เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกและวางรากฐาน การดำเนินงานให้สถาบันการศึกษาอันสำคัญของชาติแห่งนี้จนเป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน งานที่สำคัญ ๆ ได้แก่ การจัดหลักสูตรการศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตร มีการจัดให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารในประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ   พร้อมกับทำรายงานเสนอแนะต่อรัฐบาลให้ได้ทราบข้อเท็จจริงทางด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ และข้อบกพร่องอันเป็นช่องว่างที่ควรพิจารณาแก้ไขเพื่อความปลอดภัยมั่นคงของประเทศ
 
          ข้อเสนอแนะของนายสะอาด ตัณศุภผล    ในระหว่างที่ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ซึ่งคณะรัฐมนตรียอมรับ และมีมติให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ ที่ควรจารึกไว้คือ ข้อเสนอแนะให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งขณะนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการอยู่ และข้อเสนอให้มีการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สำหรับเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วราชอาณาจักร งานนี้กรมประชาสัมพันธ์กำลังดำเนินการอยู่ (ปัจจุบันได้อยู่ดำเนินการแล้ว) 
 
          ในปี พ.ศ. 2509 ได้นายสะอาด ตัณศุภผล    ได้โอนไปรับราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากองวินิจฉัยสังคมศาสตร์ สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากจะปฏิบัติงานของกองตามปกติแล้ว นายสะอาด ตัณศุภผล    ยังได้ริเริ่มงานส่งเสริมอาสาค่ายพัฒนาของนิสิตนักศึกษา ขึ้นอีกด้านหนึ่ง โครงการสำคัญอันหนึ่งคือ การจัดตั้งค่ายฝึกผู้นำนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนา และการสัมมนาทางวิชาการ ด้านค่ายอาสาสมัคร ซึ่งในภายหลังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินงานต่อมา
 
          ในปี พ.ศ.2514 ได้โอนกลับมารับราชการ ที่ กรมประชาสัมพันธ์ อีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งวิทยากรเอก ต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักแถลงข่าวไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างเตรียมตัวเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งในประเทศอังกฤษ ได้ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและถึงแก่กรรมในที่สุด
 
          นอกจากงานประจำดังกล่าว นายสะอาด ตุณศุภผล ยังได้ใช้พลังความสามารถ พลังความคิดอ่านที่ดีเลิศและความขยันขันแข็งจริงจังกับงานปฏิบัติราชการพิเศษอีกหลายประการ กล่าวคือ ระหว่างรับราชการอยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศหลายประเทศทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย เป็นผู้แทนรัฐบาลไปประชุมต่างประเทศหลายครั้งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และอนุกรรมการ ปฏิบัติงานสำคัญของชาติหลายคณะ ระหว่างปี พ.ศ. 2511-2514 ได้มาช่วยปฏิบัติราชการสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี ในการริเริ่มจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ ขึ้นในสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานนี้ นายสะอาด ตัณศุภผล เสนอความคิดให้รัฐบาลหันมาสนใจ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานค่ายอาสาพัฒนาของนิสิตนักศึกษามากขึ้นกว่าแต่ก่อน จัดให้มีการประชุมสัมมนาค่ายอาสาพัฒนาหลายครั้ง วางโครงการดำเนินงานค่ายค่ายอาสาพัฒนาที่เหมาะสม และให้รัฐบาลส่งเสริมการปฏิบัติงานค่ายอาสาพัฒนาด้วยการให้เงินอุดหนุนค่าย ต่าง ๆ จำนวนหนึ่ง ตลอดจนการวินิจฉัยและการร่วมมือกับองค์กรเยาวชนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง จนงานที่ริเริ่มเหล่านี้บางเรื่องก็ได้ลงรากฐานมั่นคงและเป็นผลสำเร็จ ด้วยดียิ่ง และหลายโครงการกำลังดำเนินการอยู่
 
          ระหว่างที่ นายสะอาด ตัณศุภผล ช่วยราชการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและอนุกรรมการหลายคณะ เช่น
1.) เป็นคณะกรรมการและเลขานุการการรมการวินิจฉัยและส่งเสริมงานอาสาพัฒนาของนิสิตนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2510
2.)คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจัดทำโครงการและแผนดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนวางรูปงานที่จะดำเนินงานต่อไป เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2511
 
3.)เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการส่งเสริมงานอาสาพัฒนาของนิสิตนักศึกษา พ.ศ. 2512-2514
 
4.)เป็นอนุกรรมการและเลขานุการส่งเสริมวัฒนธรรมและความรักชาติบ้านเมือง พ.ศ.2512-2514
 
5.)เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการส่งเสริมเยาวชนในเมืองและศูนย์เยาวชน พ.ศ.2512-2514
ฯลฯ
 
นายสะอาด ตัณศุภผล ได้เดินทางไปราชการต่างประเทศเกี่ยวกับงานด้านเยาวชน คือ 
1.)ไปประชุมสัมมนาเรื่อง “เยาวชนชนบทกับการพัฒนาการเกษตรกรรมและชนบท” ณ ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมัน   ระหว่างวันที่ 18-กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2512
 
2.)ดูงาการส่งเสริมเยาวชนด้านต่าง ๆ และศูนย์เยาวชน ณ ประเทศอังกฤษ และประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ 16 -30 มีนาคม 2512
 
3.)ไปประชุมสัมมนาระหว่างภูมิภาคว่าด้วยการฝึกวิชาชีพ และผู้นำเยาวชนอาสาสมัคร ณ เมือง Holte ประเทศเดนมาร์ค ระหว่างวันที่ 7-22 ตุลาคม 2512
 
4.) The Regional Conference for Youth Leadership Asia ณ กรุงเซอูล (กรุงโซล) ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2513
 
          นายสะอาด ตัณศุภผล  เป็นผู้ที่มีความคิดอ่านอันกว้างไกล มีความรอบรู้ในวิชาการประชาสัมพันธ์ที่ได้ศึกษามาจากต่างประเทศอย่างเป็นชีวิตจิตใจ ประกอบกับมีพรสวรรค์ทางด้านการสอนและการพูดต่อที่สาธารณะ ดังนั้นนอกจากจะเป็นผู้บรรยายประจำในโรงเรียนการประชาสัมพันธ์แล้วยังได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงต่าง ๆ ให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน นายทหาร และการฝึกอบรมข้าราชการของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตลอดจนการอภิปราย บรรยาย พิเศษแก่ที่ประชุมสัมมนา การปฐมนิเทศนิสิต นักศึกษาอาสาพัฒนา และต่อที่สาธารณะ ในโอกาสต่าง ๆ ตลอดมาเป็นประจำ เช่นเคยเป็นผู้บรรยายพิเศษใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนสงครามจิตวิทยา   โรงเรียนนายอำเภอ ฯลฯ หากจะกล่าวว่า นายสะอาด ตัณศุภผล มีลูกศิษย์ลูกหากระจายกันอยู่ทั่วราชอาณาจักรก็ว่าได้ นอกจากงานทางด้านการสอนแล้ว ยังได้เขียนหนังสือไว้มากทั้งบทความทางวิชาการ และสารคดีความรู้เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ ด้วยเหตุที่มีความรู้กว้างขวาง และทำการสอนได้ดีเยี่ยมนี้เอง ไม่ว่าผู้ที่เคยเรียนด้วย เคยฟังการบรรยาย หรือพูดคุย และแม้แต่ผู้ที่เคยได้ยินชื่อ ก็มักจะเรียกขานกันในนามของ “อาจารย์สะอาด”แทบทั้งสิ้น
 
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com