www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 39 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3654 คน
88833 คน
1473348 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
 
 
สาส์น
ของ
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
 
          วิทยุโทรทัศน์นับว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารมวลชน ที่สำคัญยิ่งสำหรับงานประชาสัมพันธ์ งานปฏิบัติการจิตวิทยาและการส่งเสริมการศึกษา ปัจจุบันวิทยุโทรทัศน์เป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได้ว่าได้มีการขยายงานด้านวิทยุโทรทัศน์ออกไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล แต่ก็ยังไม่เป็นที่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
 
          ในจังหวัดภาคใต้ รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงและส่งเสริมเครื่องมือสื่อสารมวลชนสำหรับการประชาสัมพันธ์ของรัฐให้เจริญก้าวหน้า และทันสมัยเท่าเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลทางจิตวิทยาสังคม รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารนโยบายและผลงานของรับบาลไปสู่ประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 
          ดังนั้น การปรับปรุงเครื่องส่ง อุปกรณ์ห้องส่ง และอาคารห้องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้จึงเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนี้ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยตรง จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกสังกัดส่วนราชการในจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ช่วยกันใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนที่ได้มาใหม่นี้ อย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
 
          เนื่องในโอกาสเปิดใช้อาคารห้องส่งวิทยุโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ห้องส่งและเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 12 วันนี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้จงสถิตสถาพรเป็นสื่อกลางที่ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เพื่อจรรโลงประเทศชาติให้วัฒนาถาวรยิ่งขึ้น สมดังเจตจำนงของรับบาลสืบไป และขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่ราชการและชีวิตครอบครัวยิ่ง ๆ ขึ้น ไป
 
 
 
พลเอก
                                                             (เปรม ติณสูลานนท์)
                                                            นายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์

นายกรัฐมนตรี

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com