www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 47 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3662 คน
88841 คน
1473356 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
 
สาส์น
ของ
นายอนันต์ อนันตกูล
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
         
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของส่วนราชการต่าง ๆ จะไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้อย่างเต็มที่ หากไม่ใช่วิธีการประชาสัมพันธ์เข้าไปช่วยสนับสนุน ทั้งนี้เพราะประชาชนไม่มีโอกาสจะทราบนโยบายของรัฐบาล ที่มอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการได้อย่างทั่วถึง จึงดูประหนึ่งว่าประชาชนไม่ร่วมมือกับทางราชการเท่าที่ควร การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จึงดำเนินไปอย่างเชื่องช้า และมีปัญหาอุปสรรคมากมาย
 
ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพ ของเครื่องมือสื่อสารมวลชน ของรัฐโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อกลางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจดีซึ่งกันและกัน ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เผยแพร่นโยบายและวิธีการดำเนินงานตามแผน และโครงการพัฒนาประเทศของส่วนราชการ และสถาบันต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น เป็นการสนับสนุนให้ส่วนราชการและสถาบันต่าง ๆ ได้ดำเนินงานแผนและโครงการพัฒนาประเทศ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโดยสมบูรณ์และรวดเร็วขึ้น 
 
ฉะนั้น การที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องส่ง และเครื่องส่งโทรทัศน์ ช่อง 10 และ 12 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชน ในภูมิภาคส่วนนี้อย่างยิ่ง
 
ขอให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย ที่ร่วมรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนของรัฐแห่งนี้ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ จงมีความสุขความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวโดยทั่วกัน กับขอให้สถานที่ราชการแห่งนี้ จงเจริญมั่นคงถาวร และรับใช้พี่น้องประชานสืบไป
 
         
         
 
นายอนันต์ อนันตกูล
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

นายอนันต์  อนันตกูล

ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com