www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 34 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3649 คน
88828 คน
1473343 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
ความเป็นมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา
         
 
          กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตสงขลา เมื่อพ.ศ.2503 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “กองประชาสัมพันธ์เขต สงขลา” ในปี พ.ศ. 2504 ต่อจากนั้นในปี 2518 ได้มีพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ ขึ้นใหม่   โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิมมาเป็น “ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา ” รับผิดชอบการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน 14 จังหวัดภาคใต้แต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาสลับซับซ้อนและมีทะเลขนาบ 2 ข้างการติดต่อและปฏิบัติงานไม่เอื้ออำนวยความสะดวก กรมประชาสัมพันธ์จึงมีคำสั่งที่ 274/2520 ลงวันที่ 14 กันยายน 2520 ให้พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้แก่ สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และนครศรีธรรมราช อยู่ในความดูแลของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สุราษฎร์ธานี
 
          ต่อมา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2525 กรมประชาสัมพันธ์ได้แบ่งเขตการบริหารของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา และศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สุราษฎร์ธานี เป็นการภายในขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 สุราษฎร์ธานี มีที่ทำการอยู่ที่อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 มีเพียงแห่งเดียวคือที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับผิดชอบบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง และตรัง
 
          ต่อมา รัฐบาลพิจารณาว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพงานในปัจจุบัน จึงตราพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 สุราษฎร์ธานี ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกันยายน 2526

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com