www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3656 คน
88835 คน
1473350 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
สาส์น
ของ
นายชูชาติ ประมูลผล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
 
          ภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์คือ สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง ด้วยการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบาย ความมุ่งหมายวิธีดำเนินงาน และผลของงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจ อย่างถูกต้อง รวดเร็วและกว้างขวาง
 
          ปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งรัดพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พยายามยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนตามชนบทห่างไกลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างเร่งรีบ ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายเป็นสิ่งจำเป็นมาก สื่อมวลชนทุกประเภททั้งของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารให้รัฐบาลได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนว่า จะให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือในเรื่องใดบ้างในการเร่งรัดพัฒนาประเทศชาติ และประชาชนจะได้รับผลอย่างไร ขณะเดียวกันก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย
 
          ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพตามบทบาทอันสำคัญยิ่งนั้น จะต้องผนึกกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญา และกำลังทรัพย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเข้ามารวมกันอย่างปีประสิทธิภาพของห้องส่งและอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์สีช่อง 12 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 หาดใหญ่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดสงขลา ตามโครงการที่เสนอและประกอบพิธีเปิดในวันนี้ จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงตามหลักผนึกกำลังทรัพย์ที่ถูกต้องตามแนวทางแล้ว
 
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรมประชาสัมพันธ์ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่ราชการและชีวิตครอบครัวกับทั้งขอให้สถานที่ราชการแห่งนี้จงมั่นคงถาวรเป็นที่พึ่งส่วนหนึ่งของประชาชนสืบไป
 
 
 
                                                             (นายชูชาติ ประมูลผล)
                                                           ปลัดสำนักนายกรัฐสนตรี
                                                    

นายชูชาติ  ประมูลผล

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com