www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 59 คน
 สถิติเมื่อวาน 143 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2443 คน
70992 คน
1248743 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
สาส์น
ของ
นายชูชาติ ประมูลผล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
 
          ภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์คือ สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง ด้วยการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบาย ความมุ่งหมายวิธีดำเนินงาน และผลของงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจ อย่างถูกต้อง รวดเร็วและกว้างขวาง
 
          ปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งรัดพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พยายามยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนตามชนบทห่างไกลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างเร่งรีบ ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายเป็นสิ่งจำเป็นมาก สื่อมวลชนทุกประเภททั้งของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารให้รัฐบาลได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนว่า จะให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือในเรื่องใดบ้างในการเร่งรัดพัฒนาประเทศชาติ และประชาชนจะได้รับผลอย่างไร ขณะเดียวกันก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย
 
          ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพตามบทบาทอันสำคัญยิ่งนั้น จะต้องผนึกกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญา และกำลังทรัพย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเข้ามารวมกันอย่างปีประสิทธิภาพของห้องส่งและอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์สีช่อง 12 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 หาดใหญ่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดสงขลา ตามโครงการที่เสนอและประกอบพิธีเปิดในวันนี้ จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงตามหลักผนึกกำลังทรัพย์ที่ถูกต้องตามแนวทางแล้ว
 
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรมประชาสัมพันธ์ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่ราชการและชีวิตครอบครัวกับทั้งขอให้สถานที่ราชการแห่งนี้จงมั่นคงถาวรเป็นที่พึ่งส่วนหนึ่งของประชาชนสืบไป
 
 
 
                                                             (นายชูชาติ ประมูลผล)
                                                           ปลัดสำนักนายกรัฐสนตรี
                                                    

นายชูชาติ  ประมูลผล

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com