www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 28 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3643 คน
88822 คน
1473337 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
                          
สาส์น
ของ
นายดนัย ศรียาภัย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
 
 
          ปีนี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดสงขลา มีอายุครบ 23 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2503 ในรูปของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาเครื่องมือสื่อสารมวลชนที่สำคัญสำหรับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดี แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ก็คือ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จากระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ทั้งระบบเอเอ็มและระบบเอฟเอ็ม เป็นลำดับ แม้นกระทั่งในปีที่ผ่านมาและในปีนี้ ก็ได้มีการจัดตั้งและกระทำพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นอีกที่จังหวัดปัตตานี ในปี 2527 ก็ได้รับงบประมาณจัดตั้งสถานีวิทยุระบบเอฟเอ็ม 10 กิโลวัตต์ ขึ้นอีกแห่งหนึ่งบนเขาปกโย๊ะ จังหวัดยะลา กับยังมีโครงการที่จะจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ เอฟเอ็ม เพิ่มขึ้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดนราธิวาสในปีต่อ ๆ ไปด้วย
 
          ส่วนทางด้านวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนสำคัญและมีอิทธิพล เป็นที่นิยมมากขึ้นของประชาชนเป็นลำดับ ถึงแม้นจะได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เริ่มมีศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 แต่การพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญ สำหรับการประชาสัมพันธ์ของรัฐในภาคใต้ตอนล่าง ก็ได้เป็นไปอย่างเชื่องช้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีปัญหาเรื่องการโอนงานด้านโทรทัศน์ ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กิจการด้านโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ก็ทรุดโทรมลงมากเพราะไมได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณในการปรับปรุง หรือพัฒนาเป็นเวลาหลายปี ประจวบกับกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยใกล้เคียงก็ได้ก้าวหน้าไปมาก ทั้งด้านประสิทธิภาพทางเทคนิค และรายการ ยังผลให้ประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง หันไปรับชมโทรทัศน์ประเทศใกล้เคียงเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ 
 
            เหตุการณ์เช่นนี้ กรมประชาสัมพันธ์มิได้นิ่งนอนใจ ได้รีบเร่งเสนอโครงการปรับปรุงกิจการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่สำคัญได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่ายินดีที่โครงการสำคัญนี้ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จนในที่สุดได้นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาอนุมัติโครงการนี้ และสำนักงบประมาณก็ได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินเป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาปรับปรุงกิจการโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 และกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ ในการประกวดราคาจัดหา และติดตั้งเครื่องส่งใหม่ที่มีกำลังส่งออกอากาศสูงบนเขาปกโย๊ะ จังหวัดยะลา โดยออกอากาศทางช่อง 12 และได้มีการจัดสร้างห้องส่งใหม่ พร้อมอุปกรณ์ห้องส่งที่ทันสมัย ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ก็เสร็จสิ้นตามโครงการและได้มีการทดลองออกอากาศไปแล้ว ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจว่า ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรับสัญญาณออกอากาศของโทรทัศน์ช่อง 12 ได้ชัดเจน 
 
            นอกจากนั้นศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังได้รับจดหมายทั้งชาวไทยที่อยู่ในมาเลเซียและชาวมลายู มีจดหมายชมเชยและแจ้งผลการรับชมรายการ จากเครื่องส่งใหม่นี้หลายฉบับ อย่างไรก็ดี ถึงแม้นประสิทธิภาพทางเทคนิคของเครื่องส่งและห้องส่งโทรทัศน์ให้มีของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 จะพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นก็ตาม กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กำหนดให้ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ทำโครงการปรับปรุงเครื่องส่งโทรทัศน์ช่อง 10 ที่ใช้อยู่เดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานได้มีการพัฒนา ด้วยการจัดหาเครื่องส่งใหม่มาทดแทนในงบประมาณปีต่อ ๆไป เพื่อประสิทธิภาพการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสงขลาขึ้นไปตอนบน ได้สัญญาณภาพโทรทัศน์แห่งนี้ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันด้วย นอกจากนั้นด้านรายการโทรทัศน์ย่อมมีความสำคัญควบคู่กันไปในการที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมโทรทัศน์ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้มีความนิยมติดตามรับชมตลอดไปด้วย ผมจึงขอฝากต่อท่านผู้ชมรวมทั้งสถาบันเอกชนและส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบดังกล่าวที่ได้ช่วยกันติชม แนะนำ หรือวิพากษ์วิจารณ์ ประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวทั้งด้านรายการและเทคนิค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของหน่วยงานนี้ได้มีความขะมักเขม้นในการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ ได้เป็นไปอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ทั้งด้านรัฐและประชาชนอย่างดีที่สุด และผมใคร่ขอขอบคุณต่อหน่วยราชการและเอกชน รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้กิจการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
         
 
         
 
                                        (นายดนัย ศรียาภัย)
                                         อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
                          

นายดนัย  ศรียาภัย

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com