www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 30 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3645 คน
88824 คน
1473339 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
          โดย...เจตนา สิริสิงห์
เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์
PROJECT DIRECTOR
ที่มา : หนังสืออนุสรณ์เปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สงขลา
26 พ.ค. 2527
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ คัดเผยแพร่
 
          อาคารห้องส่งอันทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายใน รวมทั้งเส้นทางไมโครเวฟจากยอดเขาคอหงส์(หาดใหญ่) –เทพา-ปัตตานี-ยะลา (ยอดเขาบือยอ)-เขาปกโย๊ะ (สถานที่ติดตั้งสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์เขาปกโย๊ะ) ตลอดถึงอาคารส่งโทรทัศน์ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอาคารบ้านพัก บนยอดเขาปกโย๊ะ ที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนชนชาวภาคใต้ ซึ่งได้ส่งผลงานโดยการแพร่ภาพออกอากาศปกคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา อันเป็นสมบัติของประชาชน ซึ่งกว่าจะสำเร็จตามโครงการก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร กรมประชาสัมพันธ์ต้องพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนานัปการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโทรทัศน์ที่ดี อันเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อสนองตอบตามความเรียกร้องของพี่น้องชาวใต้ ผู้เขียนในฐานะรับผิดชอบโครงการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเรื่องราวความเป็นมาของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
 
          จากการที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) ซึ่งกำลังส่งขนาด 10 กิโลวัตต์ ได้เริ่มจัดตั้งและแพร่ภาพมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2510 ออกอากาศในช่อง 10 ตัวเครื่องส่งตั้งอยู่บนยอดเขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีระดับความสูง 380 เมตร จากระดับน้ำทะเล ใช้เสาอากาศสูง 45 เมตร สำหรับส่งออกอากาศ และเพื่อที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างดีที่สุด กรมประชาสัมพันธ์ได้ขยายเขตบริการโทรทัศน์โดยได้จัดตั้งสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์เพิ่มอีก 7 สถานี คือ (1)ที่อำเภอเมือง ตรัง จังหวัดตรัง (2)อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (3)อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (4)อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (5)อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (6)ยอดเขาปกโย๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (7)อำเภอสุไหงโก-ล๊ค จังหวัดนราธิวาส
 
          สภาพความเป็นจริงในการส่งโทรทัศน์ที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคด้านภูมิประเทศ ในเขตจังหวัดภาคใต้ที่เป็นป่าขา ทำให้ไม่สามารถขยายเขตพื้นที่ที่จะบริการต่อประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด สาเหตุใหญ่เนื่องมาจากเครื่องส่งโทรทัศน์ได้ติดตั้งบนยอดเขาคอหงส์ใช้งานมานานกว่า 15 ปี ถึงแม้นกรมประชาสัมพันธ์จะได้ทำการซ่อมบำรุงรักษาอยู่สม่ำเสมอ แต่ประสิทธิภาพในการส่งโทรทัศน์ก็ลดน้อยลง อีกทั้งระบบการถ่ายทอดในรูปแบบสถานีถ่ายทอดสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงทางอากาศไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะประชาชนไปรับชมโทรทัศน์ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีสัญญาณแรงและสามารถครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
 
พ.ศ.2521
กรมประชาสัมพันธ์เริ่มพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อมวลชนของรัฐ โดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึงคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2521
 
พ.ศ.2522
กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอหน่วยเหนือ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2522 กรมประชาสัมพันธ์ได้เสนอแผนการแก้ไขปัญหางบประมาณ (กรมประชาสัมพันธ์ โดย นายกำจัด กีพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) และปัญหาการปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายปรีชา โกศลพันธุ์) พิจารณาซึ่งได้ให้ความเห็นชอบกับแผนการของกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้เสนอผ่านทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลอากาศโทสิทธิ เศวตศิลา ยศในขณะนั้น) ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ 
 
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2522 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลอากาศโทสิทธิ เศวตศิลา ยศในขณะนั้น) ได้ประมวลเรื่องเสนอพลเอกเสริม ณ นคร   รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) และการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี ตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอเป็นการเร่งด่วนกรณีพิเศษ ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจาก พลเอกเสริม ณ นคร รองนายกรัฐมนตรี
 
วันที่ 25 มีนาคม 2523 คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาเรื่องนี้ และลงมติว่า
 
1.เรื่องการปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) ให้รอไว้ก่อน และมอบให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ ชูโต) รับไปพิจารณาเสนอความเห็นมายังคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
2.เรื่องการจัดตั้งสถานีวิทยุประจำถิ่นจังหวัดปัตตานี อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป สำหรับการเงินที่จะใช้ในการนี้ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
 
วันที่ 1 กันยายน 2523 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ ชูโต) ได้เสนอเรื่องที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอให้ปรับปรุง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
วันที่ 16 กันยายน 2523 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) ส่วนงบประมาณที่จะใช้รวมทั้งการใช้เงินรายได้ของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
 
กรมประชาสัมพันธ์ได้รบดำเนินการขอใช้เงินงบประมาณกลางในปีงบประมาณ 2524 จำนวน 64 ล้านบาทจากสำนักงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) แต่สำนักงบประมาณ ยังไม่สามารถจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้กับกรมประชาสัมพันธ์ได้ ทั้งนี้ โดยขอให้กรมประชาสัมพันธ์จัดเตรียมกำหนดรูปแบบรายการและรายละเอียดต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2525
 
วันที่ 21 ตุลาคม 2523 สำนักงบประมาณได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาและวิเคราะห์เพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการประกอบด้วย นางสุพัตรา สังขมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 6 และนางสาวสงวนพร เทียนเพ็ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 4 จากกองวิเคราะห์ 2 ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2523 จึงแล้วเสร็จ
 
          23 ธันวาคม 2523 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้ตอบให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือต่อกรมประชาสัมพันธ์ในการติดตั้งไมโครเวฟ เส้นทางยอดเขาคอหงส์(หาดใหญ่)-เทพา-ปัตตานี-ยะลา(ยอดเขาบือยอ)-เขาปกโย๊ะ (สถานที่ติดตั้งสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์เขาปกโย๊ะ) โดยยินดีที่จะอนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมใช้สายอากาศไมโครเวฟขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้โดยกรมประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้ลงทุนซื้ออุปกรณ์ตามข้อกำหนด (Specification) ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตลอดจนจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ การขอร่วมใช้กระแสไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยไม่ขัดข้องและยินดีให้ความร่วมมือตามความต้องการของกรมประชาสัมพันธ์
 
         วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2523 กรมประชาสัมพันธ์ โดยอธิบดี (นายกำจัด กีพานิช ) ได้เสนอขออนุญาตใช่ช่องความถี่โทรทัศน์ต่อประธานกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยขอใช้ช่อง 12 ระบบ CCIR ซึ่งเรื่องได้เข้าสู่การประชุมและได้มอบเรื่องให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคของคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้พิจารณา
 
          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2523 กรมประชาสัมพันธ์ โดยอธิบดีฯ (กำจัด กีพานิช) ได้เสนอให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ ชูโต) ทราบว่า กรมประชาสัมพันธ์จะใช้เงินรายได้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) จำนวน 8.5 ล้านบาท เพื่อสมทบกับเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระของงบประมาณแผ่นดิน และกรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดต่าง ๆ ไว้พร้อมเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2525 แล้ว
 
          วันที่ 1 ตุลาคม 2524 หลังจากรอคอยเป็นเวลานานแรมปี ความเป็นจริงเริ่มปรากฏ ในปีงบประมาณ 2525 สำนักงบประมาณได้กรุณาจัดสรรเงินงบประมาณให้กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) งวดแรก 18,315,400 บาท (สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้เป็นงบประมาณผูกพัน
 
          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2525 กรมประชาสัมพันธ์ได้ออกคำสั่งที่ 331/2524 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ความว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนั้น ฉะนั้น เพื่อให้การปรับปรุงดำเนินไปโดยเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการดังต่อไปนี้  
 
          1.อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายกำจัด กีพานิช)                   ประธาน
          2.รองอธิบดี (นายดนัย ศรียาภัย)                                     รองประธาน
          3.ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต3                               กรรมการ
          4.ผู้อำนวยการกองช่างและทะเบียนวิทยุ                              กรรมการ
          5.ผู้อำนวยการกองคลัง                                                  กรรมการ
          6.ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)      กรรมการ
          7.เลขานุการกรม                                                         กรรมการ
          8.นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา                                                กรรมการ
          9.นายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา          กรรมการและเลขานุการ
 
          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2524 กรมโยธาธิการ โดยกองแบบแผน ได้ออกแบบอาคารห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) แล้วเสร็จส่งมอบให้กรมประชาสัมพันธ์ โดยประมาณราคาปานกลางค่าก่อสร้างรวมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศตามแบบเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 11,829,935 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาท) โดยมี ม.ล.ภุมรีรัตน์ จงเจริญสุข เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ นายทำนบ สงวนดีกุล เป็นวิศวกรโยธา นายชัชวาล คุณค้ำชู เป็นวิศวกรไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ และนายสมภพ แสงโสภิต เป็นผู้คำนวณราคาปานกลาง 
 
          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 สำนักงบประมาณ ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบรูปแบบรายการการก่อสร้างอาคารห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) ซึ่งออกแบบโดยกองออกแบบแผน กรมโยธาธิการ เพื่อดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของสถานีได้ 
          วันที่ 11 ธันวาคม 2524 จังหวัดสงขลา โดยนายอเนก โรจนไพบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินทางส่วนกลาง เพื่อกรมประชาสัมพันธ์จะได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 ต่อไป
 
          วันที่ 30 ธันวาคม 2524 กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแจ้งความเรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) โดยกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงรูปแบบรายการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 และกำหนดการเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2525 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
 
คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
1.นางจิตจง ศรีวัชรกุล                                                             ประธานกรรมการ
2.นางกุณฑลี อุบลรัตนะ                                                          กรรมการ
3.นายสุริยาภรณ์ ยิ่งไพฑูรย์                                                      กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
1.รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร(นายจำนง กุมาลย์วิสัย)         ประธานกรรมการ
2.ผู้แทนกรมโยธาธิการ                                                           กรรมการ
3.นายชั้น พูลสมบัติ                                                               กรรมการ
4.นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา                                                 กรรมการ
5.นายจรูญโรจน์ ฉิมสำราญ                                                       กรรมการและเลขานุการ
 
          ผลการดำเนินการเรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) ที่กรมโยธาธิการได้ออกแบบอาคาร และประมาณราคากลางไว้เป็นเงิน 11,892,935 บาท และสำนักงบประมาณได้อนุมัติรูปแบบรายการแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
          -มีผู้ซื้อรูปแบบรายการ                                                   57 ราย
          -มีผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ก่อสร้าง                                       49 ราย
          -มีผู้ยื่นซองประกวดราคา                                               13ราย
          ผู้เสนอราคาที่กรมประชาสัมพันธ์รับไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการรวม 4 ราย ตามลำดับดังนี้
ก.     ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครการช่าง เสนอราคา                   9,492,300 บาท
ข.     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาอุตสาหกรรม เสนอราคา                 9,849,000 บาท
ค.     ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้างเสนอราคา        9,861,275 บาท
ง.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรโยธากิจ เสนอราคา                   9,986,435 บาท
 
ราคาสูงสุดของผู้ที่ยื่นซองประกวดราคาครั้งนี้ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ตระกูล เสนอราคา 14,270,000 บาท ในการนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ใช้
เงินรายได้ของสถานี ซึ่งกำหนดไว้เดิม 8.5 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 990,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ในวงเงิน 9,490,000 บาท และกรมประชา
สัมพันธ์ได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครการช่าง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ทำการก่อสร้างอาคารห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) ในวงเงิน 9,490,000 บาท ตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2525 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 28 มีนาคม
2526 
 
 
วันที่ 21 เมษายน 2525 กรรการและเลขานุการ คณะกรรมบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (นายเปรม โรหิโตปการ) ยืนยันมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในการประชุมครั้งที่ 4/ 2525 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2525 อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ใช้ช่องความถี่โทรทัศน์ช่อง 12 ที่สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์เขาปกโย๊ะ จังหวัดยะลา 
 
          วันที่ 1 กรกฎาคม 2525 กรมประชาสัมพันธ์ได้มีคำสั่งที่286/2525แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ช่อง 10 หาดใหญ่) ดังนี้
 
1.นายเจตนา    สิริสิงห์                                                 ประธานกรรมการ
2.ม.ล.ภุมรีรัตน์    จงเจริญสุข(ผู้แทนกรมโยธาธิการ)               กรรมการ
3.นายทำนบ    สงวนดึกุล (ผู้แทนกรมโยธาธิการ)                  กรรมการ
4.นายสมชาย   บูรณกิจ                                                 กรรมการ
5.นายนพณรงค์    จันทร์เพ็ญ                                          กรรมการ
6.นายกิตติ    จันทรเสนา                                               กรรมการ
7.นายสมชาย    เผือกวิไล                                             กรรมการและเลขานุการ
 
ผู้ควบคุมงาน
1.นายมณี    ศรีทอง ผู้แทนกรมโยธาธิการ
 
         
          วันที่ 18 มิถุนายน 2525 สำนักงบประมาณได้พิจารณาในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(specification) โดยยืนยันให้กรมประชาสัมพันธ์ทราบว่า เห็นชอบกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายการครุภัณฑ์เครื่องส่งโทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า และไมโครเวฟ ในการถ่ายทอดของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 10 หาดใหญ่ ตามที่ได้แจ้งไปและขอให้กรมประชาสัมพันธ์ใช้รูปแบบรายการดังกล่าวดำเนินการประกวดราคาได้
 
          วันที่ 14 พฤษภาคม 2525 กรมประชาสัมพันธ์ออกแจ้งความเรื่องเงื่อนไขการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อเครื่องส่งโทรทัศน์สีพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบรวมทั้งสายเสาอากาศสายส่ง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ห้องส่งในระบบสมบูรณ์แบบ  อุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งการติดตั้ง ณ สถานที่ต่างๆ คือ
          ก.อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์บนยอดเขาปกโย๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
          ข.อาคารห้องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา(ช่อง10 หาดใหญ่)
          ค.อุปกรณ์ไมโครเวฟเส้นทางสายหลัก เริ่มต้นจากจุดคอหงส์(หาดใหญ่)-เทพา-ยะลา(ยอดเขาบือยอ)-เขาปกโย๊ะ (สถานที่ติดตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์เขาปกโย๊ะ)ตามรายละเอียดทางด้านเทคนิค ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
 
คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
1.นายจิตจง    ศรีวัชกุล                                         ประธานกรรมการ
2.นางสาวเรวดี    ธรรมารักษ์                                   กรรมการ
3.นายไพฑูรย์    ศรีรอด                                        กรรมการ
4.นายสุริยาภรณ์    ยิ่งไพฑูรย์                                 กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
         

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com