www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 46 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3661 คน
88840 คน
1473355 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 
 
สาส์น
ของ
นายชั้น พูลสมบัติ
นายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 หาดใหญ่
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา
เนื่องในพิธีเปิดอาคารห้องส่ง-เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2527
 
          หน้าที่ของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา ถือเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในภาคใต้ตอนล่าง คือการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน ในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ตลอดจนนโยบาย และผลงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจอย่างถูกต้องรวดเร็วและกว้างขวาง โดยมีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นเครื่องมือสื่อสารมวลชนหลัก
 
          การที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน โดยอนุมัติเงินงบประมาณจำนวนหนึ่งให้ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเทคนิคของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 หาดใหญ่ ในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา เพราะประชาชนในภูมิภาคนี้ จะได้รับชมโทรทัศน์กันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี
 
          แต่การที่จะพัฒนาเฉพาะด้านเทคนิคให้มีประสิทธิภาพสูงเพียงอย่างเดียวยังไม่สัมฤทธิผล เพียงพอ จำเป็นต้องมีการพัฒนาตัวบุคลากร รายการ และข่าว ให้มีคุณภาพสูงควบคู่กันไปด้วย จึงเป็นภาระหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ที่จะต้องเร่งพัฒนาในเรื่องนี้โดยรีบด่วน จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ต้องผนึกกำลังกายกำลังความคิด และสติปัญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ให้สำเร็จลุล่วงสมดังเจตนารมณ์ของรัฐบาลสืบไป   
 
 
 
(นายชั้น พูลสมบัติ)
นายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 10 หาดใหญ่
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา
 
 

นายชั้น  พูลสมบัติ

นายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 หาดใหญ่

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com